{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM","web_address":" Phố Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.241039728342!2d105.71780871457011!3d21.063032985979845!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134544b3c75ca2d:0xe02dc0528cb16de0!2zUGjhu5EgTGFpIFjDoSAtIFFMMzI!5e0!3m2!1sen!2s!4v1552011438144","district_code":"HOAIDUC","province_code":"HANOI"} ] }